GOOGLE TRANSLATOR.

Monday, July 27, 2009

BILVA VRUKSHAM


BILVA VRUKSHAM IN ASHRAM.


TRIJANMA PAPA SAMHARAM EKA BILVAM SHIVARPANAM.

KOTI KANYA MAHADANAM EKA BILVAM SHIVARPANAM.

No comments:

Post a Comment